ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 1.2

Rating:
( 0 Rating )

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Αρχιμανδρίτης Ευάγγελος Υφαντίδης

 Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων Βενετίας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ 22-12-2013

Κατά Ματθαίο (Κεφ.1 Στιχ. 1-25)

 Kυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

 Σήμερα, Κυριακή πριν από τη Γέννηση του Κυρίου, η Εκκλησία σοφά παρουσιάζει στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα όλη την πορεία των κατά σάρκα προγόνων του Κυρίου μας, οι οποίοι έζησαν αναμένοντας τον Μεσσία, η γέννηση του Οποίου αποτελεί την κατάληξη του προαιώνιου σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία και τη λύτρωση του κόσμου. Σύμφωνα με τον γενεαλογικό αυτό κατάλογο, οι προπάτορες χωρίζονται σε τρεις περιόδους, που η καθεμιά περιέχει δεκατέσσερις γενιές. Η πρώτη από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ, η δεύτερη από τον Δαβίδ μέχρι την εποχή που οι Ιουδαίοι μεταφέρθηκαν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα και η τρίτη από την αιχμαλωσία αυτή μέχρι την Γέννηση του Χριστού. Σκοπός όλης αυτής της παρουσίασης του γενεαλογικού δένδρου του Ιησού δεν είναι άλλος από το να φανεί πρώτον ότι ο Ιησούς Χριστός, που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, είναι Υιός, απόγονος, δηλαδή Δαβίδ και Υιός του Αβραάμ και δεύτερον ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως ένα υπαρκτό πρόσωπο της ιστορίας. Έτσι γίνεται σαφές πως ο Κύριός μας δεν ήλθε στον κόσμο ως «από μηχανής Θεός», αλλά ως Εκείνος που είναι κανονικότατος άνθρωπος, «τέλειος άνθρωπος», ενώ παράλληλα δίδεται και μια απάντηση σε όλους εκείνους που κατά καιρούς αμφισβήτησαν ή ακόμα και σήμερα αμφισβητούν την ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού.

Στη συνέχεια, το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας παρουσιάζει επίσης δύο περιστατικά από τη ζωή του Κυρίου μας, στα οποία κύρια θέση κατέχουν δύο Άγγελοι. Ας μην λησμονήσουμε στο σημείο αυτό πως σε μερικές ημέρες, ανήμερα της Γεννήσεως του Κυρίου, και πάλι οι Άγγελοι θα έχουν κύρια θέση, αφού θα είναι εκείνοι που θα Τον υμνούν συνεχώς, ψάλλοντας το «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Πρώτο περιστατικό που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σήμερα είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, όπου ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ρωτά τη Μαρία εάν συμφωνεί να φέρει στον κόσμο το Σωτήρα. Δεύτερο περιστατικό η εμφάνιση του Αγγέλου στον μνηστήρα της Παναγίας, τον Ιωσήφ, ζητώντας του να μη διώξει την Παναγία, διότι το παιδί που κυοφορούσε δεν ήταν καρπός παράνομης πράξης, αλλά προερχόταν με θαυμαστό τρόπο από το Άγιο Πνεύμα, και ενημερώνοντάς τον πως το παιδί αυτό θα είναι υιός, το Οποίο θα πρέπει να ονομάσει Ιησού, διότι αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Αυτές τις αλήθειες συνοπτικά ομολογούμε καθημερινά στο Σύμβολο της Πίστεως: «Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα».

Ο Χριστός με τη σάρκωσή Του έφερε την ανθρώπινη φύση σε (επί)κοινωνία με το Θεό. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός, «Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ» και τέλειος άνθρωπος, όπως είδαμε στην αρχή του σημερινού Ευαγγελίου. Το σώμα του ανθρώπου έγινε σώμα του Θεού και έτσι ο Θεός και ο άνθρωπος ενώθηκαν στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λαμβάνοντας ο Κύριός μας την ανθρώπινη φύση, έδωσε σε αυτήν θεϊκά χαρίσματα και έτσι την υπερύψωσε. Με τον τρόπο αυτό, ο Θεός, κάνοντας δική Του σάρκα τη σάρκα μας και δική Του υπόσταση την υπόστασή μας, μεταβίβασε στον άνθρωπο την αγιότητά Του. Ο Θεάνθρωπος, με την ενανθρώπησή Του, ανοίγει μια καινούρια σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας, αφού μαζί Του ο άνθρωπος ξαναβρίσκει το δρόμο του αληθινού προορισμού του, που είναι η σωτηρία και η θέωσή του, δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει «Θεός» με τη Χάρη του ίδιου του Θεού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο άγιος Αθανάσιος ο Μέγας: «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», δηλαδή «Αυτός έγινε άνθρωπος, ώστε εμείς να γίνουμε θεοί». Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά του το 2008 έγραφε: «Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ-Λόγου μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα νά φθάσωμεν εἰς τὰ ἀκρότατα τῶν ὁρίων μας, τὰ ὁποῖα ... εἶναι ἡ ὀντολογικὴ ὑπέρβασις τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου διὰ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐγκεντρισμός μας εἰς τὴν θείαν ζωὴν καὶ δόξαν Του, καὶ ἡ κατὰ χάριν ἕνωσίς μας δι’ Αὐτοῦ μετὰ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἔσχατα ὅριά μας: Ἡ προσωπικὴ ἕνωσις μετὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ! Καὶ ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ δὲν μᾶς ὑπόσχεται μίαν χιμαιρικὴν μακαριότητα ἤ μίαν ἀφῃρημένην αἰωνιότητα, ἀλλὰ μᾶς προσφέρει «εἰς τὸ χέρι» τὴν δυνατότητα τῆς προσωπικῆς μετοχῆς εἰς τὴν θείαν ζωὴν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, εἰς μίαν ἀτελεύτητον κλιμάκωσιν! Μᾶς χαρίζει τὴν δυνατότητα ὄχι μόνον «ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν»  ἀλλὰ καὶ «θείας κοινωνοὶ φύσεως»  νὰ ἀναδειχθῶμεν».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεγάλη Πέμπτη η ελευθερία της ταπείνωσης

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι για την Εκκλησία μας αφορμή να θυμηθούμε τον Μυστικό Δείπνο, την…

Άφθαρτος στο κελί του βρέθηκε μοναχός που ήταν νεκρός πάνω από ένα μήνα

Μάρτυρες ενός θαυμαστού γεγονότος έγιναν οι Πατέρες της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων του…

Πλήθος πιστών για προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παΐσιου

Πλήθος πιστών επισκέφθηκε χθες τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή…

ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΝΕΣΤΟΥ 10 ΠΟΛΙΧΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

Το μυστήριο της θείας λειτουργίας τελείτε κάθε Σάββατο και Κυριακή σύμφωνα με το Αγιορείτικο ημερολόγιο και τυπικό και επιτελούνται συχνές αγρυπνίες

Για πληροφορίες τηλ. 2310662820

Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία
Η ιστοσελίδα Pmnews δεν ευθύνεται για τις απόψεις των μελών της καθώς και για το περιεχόμενο ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν οι διάφοροι σύνδεσμοι. Οι πηγές όσων άρθρων, ειδήσεων ή πληροφοριών ανήκουν σε άλλη ιστοσελίδα αναφέρονται σε εμφανές σημείο.
www.pmnews.gr Νέα ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία | All rights reserved